Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra trong mục tự học

Để làm bài kiểm tra trong mục tự học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các em thành công!