Tính năng của các loại tài khoản
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Tính năng của các loại tài khoản

Giới thiệu tính năng của các loại tài khoản

Tính năng của các loại tài khoản


Chương trình Onluyen.vn góp phần hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập. Mỗi loại tài khoản sẽ có các chức năng khác nhau như sau:


1. Học sinh


Chia làm hai tài khoản, sử dụng tại app.onluyen.vn


Tài khoản học sinh nhà trường.

- Trường học: Học sinh sẽ tiến hành làm bài tập, bài kiểm tra do giáo viên ở trường đã đăng ký sử dụng giao và tham gia các kì kiểm tra đánh giá định kỳ của trường, của Onluyen.vn tổ chức.

- Tự học: 

+ Tự luyện : Không giới hạn thời gian học, giúp học sinh tự học trên các đơn vị kiến thức được chia nhỏ để  bổ sung kiến thức ở những nội dung học sinh bị hổng.

+ Kiểm tra : Giúp học sinh truy cập làm hàng nghìn đề kiểm tra khác nhau.

+ Đánh giá năng lực: Giúp phát hiện các nội dung kiến thức hổng khi bắt đầu vào 1 chu kỳ  học tập mới, 

+ Tham gia các cuộc thi:  Giao lưu, thi đua cùng các học sinh khác trên chương trình.


Tài khoản học sinh tự do.

- Tự học: 

+ Tự luyện : Không giới hạn thời gian học, giúp học sinh tự học trên các đơn vị kiến thức được chia nhỏ để  bổ sung kiến thức ở những nội dung học sinh bị hổng.

+ Kiểm tra : Giúp học sinh truy cập làm hàng nghìn đề kiểm tra khác nhau.

+ Đánh giá năng lực: Giúp phát hiện các nội dung kiến thức hổng khi bắt đầu vào 1 chu kỳ  học tập mới, 

+ Tham gia các cuộc thi:  Giao lưu, thi đua cùng các học sinh khác trên chương trình.


2. Giáo viên

Bao gồm 4 loại tài khoản, sử dụng tại app.onluyen.vn và school.onluyen.vn

- Giáo viên bộ môn: Giao bài tập, bài kiểm tra, chấm điểm trong các kỳ kiểm tra đánh giá định kỳ của trường, đưa thêm câu hỏi lên ngân hàng câu hỏi của trường để sử dụng.

- Giáo viên chủ nhiệm: Quản lý lớp, thay đổi mật khẩu học sinh, theo dõi báo cáo của lớp.

- Trưởng bộ môn: Nhân bản cây kiến thức, chỉnh sửa giáo trình theo chương trình của trường

- Khảo thí: tham gia công tác upload đề, cấu hình thời gian thi, kiểm tra đánh giá của trường ở các môn học lên hệ thống onluyen.


3. Quản trị viên

Mỗi trường khi đăng ký sử dụng sẽ có một tài khoản quản trị. Chức năng của tài khoản này sử dụng tại school.onluyen.vn như sau:

- Tạo tài khoản học sinh và giáo viên, phân công chuyên môn, phân lớp, phân quyền, thay đổi mật khẩu người dùng ...

- Tạo kỳ thi cho trường.

- Quản lý các kỳ kiểm tra đánh giá định kỳ của trường.

- Quản lý hệ thống báo cáo tổng hợp theo từng lớp, từng môn, từng học sinh, giáo viên.