Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xem báo cáo kế hoạch giáo dục

Để xem báo cáo kế hoạch giáo dục của các giáo viên trong tổ bộ môn, thầy/cô trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "app.onluyen.vn’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: TBM xem báo KHGD của tổ bộ môn

- Tại trang chủ, thầy/ cô chọn “Quản lý chuyên môn”.

- Tại chức năng trưởng bộ môn, thầy/cô chọn “Báo cáo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”.

- Tại đây, thầy/cô có thể xem được bộ môn, KHGD đã nộp, số giáo viên bộ môn và tỷ lệ hoàn thành KHBD: được tính theo % số KHBD đã hoàn thành/ tổng số KHBD mà giáo viên cần hoàn thành

- Thầy/cô chọn biểu tượng " Xem tệp kế hoạch bài dạy đính kèm" để xem KHGD của bộ môn

- Thầy/Cô tích chọn xem các tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

Bước 3: TBM xem tiến độ hoàn thành kế hoạch của các tổ/nhóm

- Thầy/cô chọn "Chi tiết" để xem tiến độ hoàn thành kế hoạch của các tổ/nhóm.

- Tại đây, thầy/cô có thể xem được tên giáo viên, KHBD đã duyệt, KHBD cần hoàn thành và tỷ lệ hoàn thành KHBD: được tính theo % số KHBD đã hoàn thành/ tổng số KHBD mà giáo viên cần hoàn thành.

- Thầy/ cô chọn " Chi tiết" để xem danh sách kế hoạch của giáo viên.

- Tại đây, thầy/cô có thể xem chi tiết các trạng thái KHBD của giáo viên.

Chúc Thầy/Cô thành công!