Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trường bộ môn thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình

Để chỉnh sửa danh sách giáo trình thầy/cô đăng nhập tài khoản trưởng bộ môn tại trang school.onluyen.vn và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Quản lý môn học - giáo trình”

Bước 2: Thầy/cô chọn “Danh sách giáo trình”

  • Tại đây, để chỉnh sửa Thầy/cô làm theo các bước sau

Bước 1: Ở giáo trình muốn chỉnh sửa, thầy/cô chọn “Chức năng”

Bước 2: Tiếp theo, thầy/cô chọn “Xem chi tiết”

Bước 3: Tại đây, thầy/cô chọn mục tiêu kiến thức muốn chỉnh sửa, click chuột phải và chọn “Chỉnh sửa mục tiêu kiến thức”

Bước 4: Thầy/cô chỉnh sửa tiêu đề và nội dung kiến thức

Bước 5: Hệ thống sẽ thông báo khi thầy/cô chỉnh sửa tiêu đề thành công

 Để thêm mới mục tiêu kiến thức, thầy/cô thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thầy/cô chọn “Thêm mục tiêu kiến thức”

Bước 2: Tại đây, thầy/cô thêm tiêu đề và nội dung kiến thức sau đó chọn "Thêm mới"

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo khi thầy/cô thêm tiêu đề thành công

   Chúc thầy/cô thành công!