Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giáo dục

Để duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!