Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch bài giảng trên hệ thống Onluyen.vn

Để duyệt kế hoạch bài giảng, Trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!