Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xem báo cáo bài tập theo môn

Để xem báo cáo bài tập theo môn của các giáo viên và học sinh thuộc tổ bộ môn của mình, Trưởng bộ môn đăng nhập tài khoản được cấp tại trang School.onluyen.vn

Và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!