Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn nộp kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Để soạn và nộp kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "app.onluyen.vn’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: TBM thêm KHGD của tổ chuyên môn

- Tại trang chủ, thầy/ cô chọn “Quản lý chuyên môn”.

- Tại chức năng trưởng bộ môn, thầy/ cô chọn “Nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”.

- Thầy/cô chọn “Thêm kế hoạch”

- Thầy/cô điền thông tin kế hoạch giáo dục, chọn “Lưu” để cập nhật kế hoạch.

- Thầy/cô chọn thêm tệp “Kế hoạch dạy học môn học”, ” Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo
dục" và " Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp - THPT". Sau đó, chọn "Tải lên".

Bước 3: TBM thêm PPCT cho giáo viên

-Thầy/cô chọn "Thêm khung phân phối chương trình"

-Thầy/cô điền "tên phân phối chương trình", chọn "Loại phân phối chương trình", chọn "khối" áp dụng.

- Thầy/ Cô "chọn file" để tải PPCT cho giáo viên.

- Thầy/cô có thể "Thêm bài dạy", "chỉnh sửa" hoặc "xóa" bằng cách tích vào các biểu tượng

- Thầy/Cô chọn "Lưu" để lưu PPCT vừa tạo

Bước 4: TBM nộp KHGD

-Thầy/cô tích chọn KHGD muốn nộp, chọn “Yêu cầu duyệt”.

- Thầy/cô chọn “Gửi”.

- Thầy/cô chọn “Đồng ý” để xác nhận gửi yêu cầu duyệt Kế hoạch giáo dục.

- Hệ thống sẽ thông báo chuyển trạng thái thành công thành “Chờ duyệt”

Chúc Thầy/cô thành công!