Tài khoản trưởng bộ môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xem báo cáo tự luyện của học sinh

Để xem báo cáo tự luyện của học sinh, trưởng bộ môn đăng nhập tại trang School.onluyen.vn, và làm theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!