Tài khoản Trường Bộ môn

Tôi muốn thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình thì làm như thế nào?
Ngoài những tính năng của Giáo viên bộ môn thì Trưởng bộ môn còn được cấp quyền truy cập vào danh sách giáo trình, chỉnh sửa giáo trình và thêm giáo trình ...
Tue, 15 Tháng 9, 2020 at 11:52 AM
Tôi là trưởng bộ môn tôi có thể nhân bản cây kiến thức cho trường không?
Tài khoản Trưởng bộ môn sẽ có quyền nhân bản cây kiến thức cho trường của mình để sử dụng và đưa câu hỏi lên hệ thống. Các Thầy/cô vui lòng thực hiện theo h...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 10:53 AM