Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao có câu tự luận hoặc giải thích trắc nghiệm, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Lưu ý: Đối với bài tập giao cho học sinh, nếu giáo viên chọn yêu cầu giải thích trắc nghiệm thì học sinh sẽ được nhập câu trả lời trên hệ thống thì giáo viên cần chấm điểm cho học sinh đối với bài tập đó. Nếu giáo viên không chọn giải thích trắc nghiệm với câu trắc nghiệm hệ thống sẽ tự động chấm bài và trả kết quả về cho học sinh.


Chúc Thầy/Cô thành công!