Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm:


  • AMC 8: Dành cho học sinh lớp 6, 7 và 8
  • AMC 10: Dành cho học sinh lớp 9, 10 và học sinh đạt thành tích cao ở AMC8
  • AMC 12: Dành cho học sinh 11,12.
  • AIME : Học sinh đạt thành tích cao ở AMC10/12