Đối với Giáo viên Trường học

Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.

Bước 2: Chọn vào mục Hồ sơ cá nhân. 

Bước 3: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 4: Thay đổi thông tin đúng và chọn Lưu thay đổi.

Đối với Giáo viên Lớp học Trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 3: 
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.