Để nạp dữ liệu của trường lên hệ thống, thầy/cô vui lòng đăng nhập tại  school.onluyen.vn.

Tại đây, thầy/cô bấm chọn "Nạp dữ liệu trường" để thêm mới dữ liệu.


Thầy/cô bấm chọn "Tải xuống file mẫu" để tải file mẫu nhập liệu lên hệ thống.

File mẫu sau khi tải xuống sẽ có giao diện gồm 3 sheet: Class, Teachers và Students

  • Sheet Class sẽ có giao diện như sau: 

Thầy/cô nhập đúng niên khóa muốn tạo và lưu ý tên lớp của mỗi khối tương ứng với khối. Ví dụ: lớp 10A1 tương ứng với khối 10.

  • Sheet Teachers sẽ có giao diện như sau: 

Tại sheet này, thầy/cô lưu ý những nội dung chính sau: 

  1. Tên môn học sẽ được quy định là chữ cái tiếng Việt in hoa không dấu.
  2. Tại cột G, Cần nhập đúng tên lớp đã ghi ở sheet Class, Giáo viên chủ nhiệm nhiều lớp cách nhau bởi dấu phảy (,).
  3. Tại cột H cần nhập đúng theo tên lớp-mã môn tại Sheet Class và Sheet Subjects, Giáo viên dạy nhiều lớp cách nhau bởi dấu phảy (,).
  • Sheet Students sẽ có giao diện như sau:

Tại sheet này thầy/cô cũng lưu ý đối với cột D cần nhập chính xác theo tên lớp tại cột Danh sách lớp ở sheet Class.
Sau khi đã nhập xong dữ liệu cần đưa lên hệ thống, thầy/cô chọn lưu và quay trở lại Shool.onluyen.vn để upload file lên hệ thống.

Thầy/cô bấm chọn "Chọn tệp", sau đó chọn "Upload" để đưa file lên hệ thống, khi thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo " Đã upload thành công. Hệ thống đang xử lý thông tin cập nhật vui lòng đợi từ 5-10 phút''.
Để tiến hành cấp tài khoản cho học sinh và giáo viên vừa tạo, thầy/cô chọn "Quản lý trường", chọn "Giáo viên" hoặc "Học sinh" để xuất file excel có tài khoản và mật khẩu truy cập để sử dụng hệ thống.

Chúc thầy/cô thành công!