Ngoài những tính năng của Giáo viên bộ môn thì Trưởng bộ môn còn được cấp quyền truy cập vào danh sách giáo trình, chỉnh sửa giáo trình và thêm giáo trình mới.

Để thực hiện truy cập, thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình bạn vui lòng theo dõi video sau:


Chúc Bạn thành công!