Để thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống, giáo viên thực hiện theo hai cách sau:
Cách 1: Thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống.
Để thêm mới câu hỏi lên hệ thống ngân hàng câu hỏi giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:Cách 2: Thêm mới câu hỏi từ cây giáo trình.
Để thêm mới câu hỏi từ cây giáo trình, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:Chúc Bạn thành công!


 Tham khảo thêm hướng dẫn thêm nhiều câu hỏi lên hệ thống tại ĐÂY.