Đối với Giáo viên Trường học

Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Hồ sơ cá nhân.
Bước 3:
Chọn tiếp vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 4:
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.

Đối với Giáo viên Lớp học Trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 3:
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.


Chúc Bạn thành công!