Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên thay đổi lớp cho giáo viên bộ môn

Để thay đổi Phân công chuyên môn giảng dạy các lớp cho Giáo viên bộ môn, thầy cô thao tác theo hướng dẫn dưới đây.

  1. Tại trang https://school.onluyen.vn/, thầy cô đăng nhập tài khoản đã được cấp.

2. Tại mục “Quản lý Trường học”, thầy cô chọn “Quản lý lớp” và “Theo giáo viên chủ nhiệm”.

3. Tại các lớp cần thay đổi phân công chuyên môn, thầy cô chọn mục “Xem chi tiết”

4. Tại các lớp bộ môn, thầy cô chọn mục “Sửa thông tin lớp”

5. Thầy cô thay đổi mục “Giáo viên phụ trách” và chọn “Cập nhật” để hoàn tất thay đổi phân công giảng dạy.

Chúc Thầy/Cô thành công!