Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn Ban giám hiệu phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Để phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "app.onluyen.vn’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản ban giám hiệu để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Xem Kế hoạch giáo dục:

- Tại chức năng "Quản lý cấp trường duyệt và gửi các kế hoạch", thầy/cô chọn "Duyệt kế hoạch giáo dục của các tổ chuyên môn"

- Thầy/Cô sử dụng tính năng "Lọc" để lọc các Kế hoạch giáo dục đang ở trạng thái chờ duyệt

* Xem khung Phân phối chương trình:

- Thầy/Cô chọn biểu tượng chữ "i" để xem khung phân phối chương trình:

- Thầy/Cô chọn tính năng "Xem/Sửa"

- Thầy/Cô xem khung phân phối chương trình

* Xem tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm: 

- Thầy/Cô chọn tính năng "Xem tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm"

- Thầy/Cô tích chọn xem các tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

* Tải về tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

- Thầy/Cô chọn biểu tượng mũi tên trỏ xuống để tải về tệp Kế hoạch giáo dục đính kèm:

* Xem lịch sử duyệt:

- Để xem lại lịch sử duyệt, Thầy/Cô chọn biểu tượng xem lịch sử duyệt:

- Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các trạng thái của Kế hoạch giáo dục:

Bước 3: Phê duyệt Kế hoạch giáo dục:

- Thầy/Cô chọn tính năng "Phê duyệt kế hoạch giáo dục"

Tại đây:

+ Thầy/Cô chọn lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt Kế hoạch giáo dục tại ô "Lựa chọn lý do"

+ Thầy/Cô nhập lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt vào ô "Giải thích lý do"

+ Trường hợp kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn nộp muộn, Thầy/Cô tích chọn "Kế hoạch giáo dục nộp muộn"

Sau khi lựa chọn lý do, Thầy/Cô chọn "Phê duyệt" để phê duyệt Kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn.

- Hệ thống hiển thị trạng thái "Cập nhật thành công".

Chúc Thầy/Cô thành công!