Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Giới thiệu tổng quan tính năng Quản lý chuyên môn

1. Tổng quan các loại tài khoản

Tính năng quản lý chuyên môn được chia thành ba nhóm tài khoản chính sử dụng.

Nhóm 1: Tài khoản Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, hiệu phó)

Nhóm 2: Tài khoản Trưởng bổ môn (Tổ trưởng chuyên môn của các môn học)

Nhóm 3: Tài khoản giáo viên bộ môn

2. Hướng dẫn chi tiết các bước triển khai tính năng quản lý chuyên môn

Để sử dụng tính năng này, Thầy/cô lần lượt thực hiện theo các bước như sau:

 Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn tạo và nộp kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn. Trong kế hoạch giáo dục này, trưởng bộ môn sẽ cập nhật phân phối chương trình cho môn học của mình theo các khối lớp.

Link hướng dẫn nộp kế hoạch giáo dục của trưởng bộ môn tại ĐÂY

Bước 2: Ban giám hiệu ký duyệt kế hoạch giáo dục của trưởng bộ môn gửi

Link hướng dẫn ban giám hiệu duyệt kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn tại ĐÂY

Bước 3: Giáo viên bộ môn nộp kế hoạch giáo dục của mình

Sau khi kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn giáo viên đang giảng dạy được duyệt (Bước 1,2 đã được thực hiện), tại mục Kế hoạch giáo dục của giáo viên mới hiển thị khung kế hoạch để giáo viên tải lên tệp kế hoạch giáo dục của mình.

Sau khi cập nhật kế hoạch giáo dục, giáo viên gửi yêu cầu duyệt kế hoạch tới trưởng bộ môn.

Link hướng dẫn nộp kế hoạch giáo dục của giáo viên tại ĐÂY

Bước 4: Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giáo dục của giáo viên

Link hướng dẫn trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giáo dục của giáo viên tại ĐÂY

Bước 5: Giáo viên tạo và nộp kế hoạch giảng dạy (giáo án)

Sau khi kế hoạch giáo dục của giáo viên đã được duyệt, giáo viên mới có thể soạn giáo án và gửi cho trưởng bộ môn duyệt.

Link hướng dẫn giáo viên tạo và gửi duyệt kế hoạch giảng dạy (giáo án) tại Đây

Bước 6: Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giảng dạy (giáo án) của giáo viên bộ môn

Link hướng dẫn trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giảng dạy (giáo án) của giáo viên bộ môn tại ĐÂY

Lưu ý:

Với các thao tác duyệt và gửi duyệt giáo viên cần thực hiện ký số trước khi gửi yêu cầu duyệt và ký duyệt.

Đối với các kế hoạch giáo dục, giáo án đã được duyệt, giáo viên cần gửi yêu cầu thu hồi duyệt và phải được đồng ý thu hồi mới có thể chỉnh sửa và điều chỉnh các thông tin trong kế hoạch của mình.

Chúc Thầy/cô thành công!