Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xin thu hồi kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Sau khi kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn được duyệt, để chỉnh sửa kế hoạch giáo dục hoặc thay đổi phân phối chương trình của tổ bộ môn, Trưởng bộ môn cần xin thu hồi duyệt để được chỉnh sửa và cập nhật.

Để xin thu hồi duyệt, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "haiphong.edu.vn’’.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn QUẢN LÝ GIÁO DỤC, chọn QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN.

QLCM_1

 - Tại mục "Dành cho Giáo viên’’ Thầy/ Cô chọn "1 Giáo viên nộp và xem các kế hoạch’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Xác nhận thu hồi

Tại chức năng trưởng bộ môn, Thầy/ Cô chọn ‘’ Nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn''.

- Đối với KHBD đã được Ban giám hiệu duyệt.Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái "Đã duyệt''.

- Thầy/Cô chọn biểu tượng ''Thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn ''Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công"

Đối với KHGD đã gửi yêu cầu nhưng chưa được duyệt,Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái "Chờ duyệt''.

-Thầy/cô chọn biểu tượng "Hủy yêu cầu chờ duyệt".

Thầy/cô chọn "Đồng ý".

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công"

Chúc Thầy/Cô thành công