Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn giáo viên bộ môn thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục

Để xin thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục đã được duyệt, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn QUẢN LÝ GIÁO DỤC , chọn QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN.

QLCM_1

- Tại mục dành cho giáo viên, Thầy/Cô chọn ''1. Giáo viên nộp và xem các kế hoạch''

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống. 

- Tại chức năng giáo viên bộ môn, Thầy/Cô chọn '' Nộp kế hoạch giáo dục của giáo viên''. 

Bước 2: Xin thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục 

* Đối với kế hoạch giáo dục chưa duyệt:

Đối với kế hoạch giáo dục đang ở trạng thái '' chờ duyệt'', Thầy/Cô có thể chủ động chỉnh sửa hoặc xóa kế hoạch giáo dục.

- Thầy/Cô chọn biểu tượng ''Hủy yêu cầu duyệt''.

- Thầy/Cô chọn '' Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận hủy yêu cầu duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công''.

* Đối với kế hoạch giáo dục đã duyệt:

Đối với kế hoạch giáo dục đang ở trạng thái '' đã duyệt'', Thầy/Cô cần xin thu hồi duyệt.

- Thầy/Cô chọn biểu tượng ''Xin thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn '' Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận xin thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo '' Đã gửi yêu cầu thu hồi duyệt''.

Chúc Thầy/Cô thành công!