Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn giáo viên bộ môn thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy (giáo án)

Để xin thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy (giáo án) đã được duyệt, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website haiphong.edu.vn.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn QUẢN LÝ GIÁO DỤC , chọn QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN.

QLCM_1

- Tại mục dành cho giáo viên, Thầy/Cô chọn ''1. Giáo viên nộp và xem các kế hoạch''

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống. 

- Tại chức năng giáo viên bộ môn, Thầy/Cô chọn ''Nộp kế hoạch bài dạy (giáo án)''. 

Bước 2: Xin thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy (giáo án) 

- Thầy/Cô chọn bộ lọc, sau đó tìm kế hoạch bài dạy (Giáo án) cần thu hồi duyệt và chọn '' Tìm''.

- Tại đây, Thầy/Cô sẽ thấy kế hoạch bài dạy (Giáo án) cần thu hồi duyệt.

* Đối với kế hoạch bài dạy (Giáo án) chưa duyệt:

Đối với kế hoạch bài dạy (Giáo án) đang ở trạng thái '' Chờ duyệt'', thầy cô có thể 

* Đối với kế hoạch bài dạy (Giáo án) đã duyệt:

- Thầy/Cô chọn biểu tượng ''Xin thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn '' Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận xin thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công!''.

Chúc Thầy/Cô thành công!