Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng quản lý chuyên môn(Dành cho sở Hải Phòng)

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xác nhận đồng ý thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy của Giáo viên bộ môn

Để đồng ý thu hồi duyệt duyệt Kế hoạch bài dạy của giáo viên bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "haiphong.edu.vn’’.

- Tại Cổng thông tin điện tử, Thầy/Cô chọn QUẢN LÝ GIÁO DỤC, chọn QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN.

QLCM_1

 - Tại mục "Dành cho Giáo viên’’ Thầy/ Cô chọn "1 Giáo viên nộp và xem các kế hoạch’’.

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Xác nhận thu hồi

Tại chức năng trưởng bộ môn, Thầy/ Cô chọn ‘’ Duyệt Kế hoạch bài dạy (giáo án)''.

- Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái "Xin thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn biểu tượng '' Thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn ''Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công"

Như vậy, Thầy/cô đã xác nhận thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy cho giáo viên thành công!

Chúc Thầy/Cô thành công!