Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn Giáo viên sử dụng Lớp học tương tác

Để tham gia lớp học tương tác Thầy/ cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

-Tại trang chủ, thầy/cô chọn "Quản lý học tập" và chọn "Lớp học tương tác".

Bước 2: Giáo viên tạo lớp học tương tác

-Tại "Quản lý lớp học tương tác", giáo viên chọn tiết học cần tạo lớp học. (Lưu ý: Giáo viên không tạo được lớp học ở quá khứ, chỉ tạo được ở tiết học trong tương lai)

-Thầy/cô chọn lớp, chỉnh sửa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc buổi học. Sau đó chọn "Lưu".

Bước 3: Tham gia lớp học tương tác

-Sau khi tạo thành công, thầy/cô vào "Tham gia lớp học" (giáo viên vào đúng thời gian đã tạo)

Sau đó, giáo viên sẽ giảng dạy trực tiếp trên nền tảng Zoom.

- Sau khi học sinh tham gia lớp học, hệ thống sẽ hiển thị thống kê học sinh vào lớp trên tài khoản của giáo viên.

Chúc thầy/cô thành công!