Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xin thu hồi kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Sau khi kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn được duyệt, để chỉnh sửa kế hoạch giáo dục hoặc thay đổi phân phối chương trình của tổ bộ môn, Trưởng bộ môn cần xin thu hồi duyệt để được chỉnh sửa và cập nhật.

Để xin thu hồi duyệt, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "app.onluyen.vn"

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Xác nhận thu hồi

- Tại trang chủ, thầy/cô chọn mục "Quản lý chuyên môn".

Sau khi kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn được duyệt, để chỉnh sửa kế hoạch giáo dục hoặc thay đổi phân phối chương trình của tổ bộ môn, Trưởng bộ môn cần xin thu hồi duyệt để được chỉnh sửa và cập nhật.

Tại chức năng trưởng bộ môn, Thầy/ Cô chọn ‘’ Nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn''.

- Đối với KHBD đã được Ban giám hiệu duyệt.Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái "Đã duyệt''

- Thầy/Cô chọn biểu tượng ''Thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn ''Đồng ý''.

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công", KHBD sẽ chuyển sang trạng thái "Chờ thu hồi duyệt"

Chúc thầy/cô thành công!