Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xác nhận thu hồi kế hoạch bài dạy cho giáo viên trên hệ thống onluyen.vn

Để xác nhận thu hồi duyệt duyệt Kế hoạch bài dạy của giáo viên bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

– Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome, truy cập vào website app.onluyen.vn

– Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cung cấp.

Bước 2: Xem kế hoạch bài dạy (Giáo án)

– Tại trang chủ, Thầy/Cô chọn '' Quản lý chuyên môn''

– Tại chức năng của Trưởng bộ môn, Thầy/Cô chọn '' Kế hoạch bài dạy (giáo án)''

– Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái “Xin thu hồi duyệt” để duyệt KHBD.

– Thầy/Cô chọn biểu tượng '' Thu hồi duyệt''.

– Thầy/Cô chọn ''Đồng ý''.

– Sau khi xác nhận thu hồi duyệt, hệ thống sẽ thông báo ''Chuyển trạng thái thành công".

Như vậy, Thầy/cô đã xác nhận thu hồi duyệt kế hoạch bài dạy cho giáo viên thành công!

Chúc Thầy/Cô thành công!