Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn Ban giám hiệu Nộp Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Để nộp KHGD của nhà trường, Thầy/cô thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Đăng nhập
- Thầy/cô truy cập trang web "app.onluyen.vn".

- Thầy/Cô đăng nhập tài khoản ban giám hiệu để truy cập vào hệ thống.
Bước 2: Nộp kế hoạch
- Tại mục " Quản lý chuyên môn" chọn chức năng "Nộp hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường".


- Thầy/Cô chọn "Thêm văn bản"

- Thầy/Cô chọn Loại văn bản cần thêm 

- Tại đây, Thầy/Cô chọn "Lưu" để lưu thông tin văn bản đã chọn

- Sau khi lưu hệ thống thông báo tạo văn bản thành công

- Thầy/Cô chọn "Thêm file" để thêm file cho văn bản
- Chọn file để thêm và chọn "Lưu"

- Sau khi lưu file hệ thống thông báo thêm tài liệu thành công

Chúc Thầy/Cô thành công!