Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Giáo viên Trưởng bộ môn cập nhật kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn sau khi thay đổi PCCM cho Giáo viên bộ môn

Để thay đổi lớp và thay đổi phân công chuyên môn cho Giáo viên bộ môn, đầu tiên Quản trị viên của Nhà trường cần cập nhật phân công chuyên môn tại trang https://school.onluyen.vn/ theo hướng dẫn https://hotro.onluyen.vn/qlcm_ol_quan-tri-vien-thay-doi-lop-cho-giao-vien-bo-mon và https://hotro.onluyen.vn/hd_admin_thay_doi_pccm_nhieu_gv_day_1_lop

Sau đó, Giáo viên Trưởng bộ môn cần thao tác theo các bước sau

Bước 1: Thu hồi Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Thầy cô thao tác theo hướng dẫn https://hotro.onluyen.vn/huong-dan-truong-bo-mon-xin-thu-hoi-ke-hoach-giao-duc-cua-to-chuyen-mon

Bước 2: Cập nhật Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

1.Nếu thầy cô muốn thay đổi tệp Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn, thầy cô chọn “Tải lên tệp KHGD của tổ”.

2. Nếu thầy/cô muốn thay đổi Phân phối chương trình của Tổ chuyên môn, thầy/cô chọn “Danh sách phân phối chương trình”

  • Đối với Giáo viên mới được thay đổi PCCM chưa có PPCT, trưởng bộ môn có thể tạo mới PPCT cho phân môn GV được giảng dạy
  • Thầy cô chọn tích chọn lớp phân môn tương ứng. Thầy/cô có thể “Thêm bài dạy” và chọn “Sửa/Xóa” kế hoạch bài dạy và chọn “Lưu”.

Lưu ý: Thầy cô không xóa Phân phối chương trình mà chỉ có thể cập nhật tệp Kế hoạch giáo dục, cập nhật các kế hoạch bài dạy chưa duyệt và yêu cầu duyệt lại.

Bước 3: Yêu cầu duyệt lại Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Thầy cô thao tác theo hướng dẫn https://hotro.onluyen.vn/tbm-nopkehoachgiaoduc
Bước 4: Sau khi Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn đã được duyệt:
– Giáo viên giảng dạy thời gian trước vẫn sẽ nhìn thấy các kế hoạch bài dạy đã được duyệt.
– Giáo viên giảng dạy mới cập nhật sẽ chỉ nhìn thấy các kế hoạch bài dạy từ thời gian được cập nhật phân công giảng dạy.

Chúc thầy/cô thành công!