Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên thêm học liệu số đa phương tiện

Để thêm học liệu số đa phương tiện, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Để xây dựng học liệu số đa phương tiện, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tạo học liệu số đa phương tiện

  • Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Xây dựng học liệu số” và chọn “ Học liệu số đa phương tiện”.

  • Thầy/cô chọn “Thêm học liệu”

Hệ thống có 02 loại học liệu để thầy/cô linh hoạt lựa chọn:

  • Học liệu dạng File
  • Học liệu dạng Link

Hướng dẫn chi tiết giáo viên theo dõi hướng dẫn sau: 

  • Học liệu dạng File

Để thêm học liệu dạng File, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại Kho học liệu, thầy/cô chọn “Thêm học liệu”.

Bước 2: Thầy/cô chọn “Học liệu dạng File”, nhập tên học liệu, chọn File đính kèm. Sau đó, chọn “Thêm học liệu”.

Hệ thống thông báo “Thêm học liệu thành công”.

Bước 3: Giao học liệu cho học sinh

Để giao học liệu vừa tạo, thầy/cô tích chọn học liệu cần giao, chọn “Gửi cho học sinh”.

Thầy/cô tích chọn lớp cần giao. Chọn “Gửi”.

Hệ thống thông báo gửi học liệu số đa phương tiện thành công.

  • Học liệu dạng Link

Để thêm học liệu dạng Link, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại Kho học liệu, thầy/cô chọn “Thêm học liệu”.

Bước 2: Thầy/cô chọn “Học liệu dạng Link”, nhập tên học liệu, điền đường dẫn (Link) đính kèm. Sau đó, chọn “Thêm học liệu”.

Hệ thống thông báo “Thêm học liệu thành công”.

Bước 3: Giao học liệu cho học sinh

Để giao học liệu vừa tạo, thầy/cô tích chọn học liệu cần giao, chọn “Gửi cho học sinh”.

Thầy/cô tích chọn lớp cần giao. Chọn “Gửi”.

Hệ thống thông báo gửi học liệu số đa phương tiện thành công.

Chúc thầy/cô thành công!