Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giám sát thi kỳ thi do nhà trường tổ chức

Để giám sát kỳ thi do trường tổ chức, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

  1. Đối với giáo viên chủ nhiệm

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Giám sát thi lớp chủ nhiệm”

Bước 3: Chọn kỳ thi muốn xem giám sát

Bước 4: Chọn môn cần xem giám sát

Hệ thống thống kê chi tiết quá trình học sinh tham dự thi:

Bao gồm:

+ Số lượng học sinh đã làm bài/tổng số học sinh trong lớp

+ Tỷ lệ học sinh tham gia làm bài trong lớp

+ Thời gian học sinh bắt đầu làm bài

+ Trạng thái tham dự thi của học sinh

+ Số lần học sinh thoát ra khỏi khu vực làm bài thi

Để xem chi tiết từng học sinh, Thầy/cô chọn học sinh và chọn “Chi tiết” 

Hệ thống hiển thị chi tiết từng thời điểm và hành động tương ứng với học sinh

Thầy/cô có thể theo dõi chi tiết hành vi, số thiết bị học sinh sử dụng để tham gia thi, trình duyệt và thiết bị làm bài của học sinh.

Ngoài ra, Thầy/cô có thể “Xuất báo cáo” chi tiết dưới dạng file Excel và tải về thiết bị của mình.

Lưu ý: Trong quá trình học sinh tham dự thi, hệ thống sẽ tải dữ liệu liên tục, để xem thống kê tại từng thời điểm thầy cô vui lòng tải lại trang để cập nhật trạng thái.

2. Đối với giáo viên lớp bộ môn

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Giám sát thi lớp bộ môn”

Bước 3: Chọn kỳ thi muốn xem giám sát

Bước 4: Chọn lớp muốn xem giám sát

Hệ thống thống kê chi tiết quá trình học sinh tham dự thi:

Bao gồm:

+ Số lượng học sinh đã làm bài/tổng số học sinh trong lớp

+ Tỷ lệ học sinh tham gia làm bài trong lớp

+ Thời gian học sinh bắt đầu làm bài

+ Trạng thái tham dự thi của học sinh

+ Số lần học sinh thoát ra khỏi khu vực làm bài thi

Để xem chi tiết từng học sinh, Thầy/cô chọn học sinh và chọn “Chi tiết” 

Hệ thống hiển thị chi tiết từng thời điểm và hành động tương ứng với học sinh

Thầy/cô có thể theo dõi chi tiết hành vi, số thiết bị học sinh sử dụng để tham gia thi, trình duyệt và thiết bị làm bài của học sinh.

Ngoài ra, Thầy/cô có thể “Xuất báo cáo” chi tiết dưới dạng file Excel và tải về thiết bị của mình.

Lưu ý: Trong quá trình học sinh tham dự thi, hệ thống sẽ tải dữ liệu liên tục, để xem thống kê tại từng thời điểm thầy cô vui lòng tải lại trang để cập nhật trạng thái

Chúc Thầy/cô thành công!