Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học làm bài tập giáo viên giao

Để làm bài tập giáo viên giao, học sinh tiểu học làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập

Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được nhà trường cấp tại trang web tieuhoc.onluyen.vn

Bước 2: Học sinh chọn bài tập được giáo viên giao

Tại trang chủ, học sinh chọn mục "Trường học".

Học sinh chọn môn học cần làm bài tập, sau đó chọn bài tập cần làm bài tập và chọn "Làm ngay"

Bước 3: Học sinh làm bài tập giáo viên giao

Học sinh chọn đáp án cho câu hỏi, sau đó chọn "Trả lời" để chuyển tiếp sang câu tiếp theo.

Sau khi trả lời hết các câu hỏi, học sinh chọn "Kết thúc" hoặc "Nộp bài".

Chọn "Nộp bài" để xác nhận kết thúc quá trình làm bài.

Chúc các em thành công!