1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn trưởng bộ môn nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Để soạn và nộp kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!