1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giáo dục

Để duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!