Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xác nhận thu hồi kế hoạch giáo dục cho giáo viên

Sau khi đã duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có thể yêu cầu trưởng bộ môn duyệt hủy duyệt kế hoạch giáo dục để tiếp tục chỉnh sửa và cập nhật phân phối chương trình. 

Khi giáo viên gửi yêu cầu phê duyệt, trưởng bộ môn có quyền được phép xác nhận thu hồi kế hoạch cho giáo viên

Để xác nhận thu hồi kế hoạch giáo dục, Thầy/cô có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Bước 1: Đăng nhập

– Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome, truy cập vào website app.onluyen.vn

– Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cung cấp.

Bước 2: Thu hồi Kế hoạch giáo dục

– Tại trang chủ, Thầy/Cô chọn '' Quản lý chuyên môn''

– Tại chức năng của Trưởng bộ môn, Thầy/Cô chọn '' Duyệt kế hoạch giáo dục của giáo viên''

– Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái “Chờ thu hồi” chọn " biểu tượng " Xác nhận thu hồi duyệt", chọn " Đồng ý".

- Hệ thống thông báo " Kế hoạch giáo dục đã được thu hồi".

Chúc thầy/cô thành công!