1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn trưởng bộ môn xác nhận thu hồi kế hoạch giáo dục cho giáo viên

Sau khi đã duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có thể yêu cầu trưởng bộ môn duyệt hủy duyệt kế hoạch giáo dục để tiếp tục chỉnh sửa và cập nhật phân phối chương trình. 

Khi giáo viên gửi yêu cầu phê duyệt, trưởng bộ môn có quyền được phép xác nhận thu hồi kế hoạch cho giáo viên

Để xác nhận thu hồi kế hoạch giáo dục, Thầy/cô có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!