Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên quản lý và tạo folder bộ đề

Để quản lý và tạo folder bộ đề, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Thầy/Cô thực hiện quản lý và tạo folder bộ đề theo hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”

Bước 3: Tạo folder bộ đề

Trong "Kho đề đã tạo" thầy/cô chọn biểu tượng "Tạo thư mục". Trên màn hình sẽ xuất hiện 1 folder mới. Thầy/cô nhập tên folder và chọn tích xanh để lưu folder.

Thầy/cô đánh dấu tích vào các bộ đề cần tạo, chọn biểu tượng hình cái kéo để "Di chuyển" 

Sau đó, thầy/cô tích chọn folder để di chuyển các bộ đề đã tạo đến. 

Thầy/cô chọn biểu tượng "Dán" để kết thúc quá trình sắp xếp các bộ đề của mình.

Sau khi hoàn thành, màn hình sẽ hiện thị các bộ đề thầy/cô vừa di chuyển vào trong folder.

Chúc Thầy/cô thành công!