Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn giáo viên yêu cầu thu hồi kế hoạch giáo dục đã được duyệt

Sau khi đã được duyệt kế hoạch giáo dục, Để có thể chỉnh sửa kế hoạch giáo dục hoặc giáo án trong kế hoạch giáo dục đó, Thầy/cô cần yêu cầu trưởng bộ môn thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục

Để yêu cầu thu hồi duyệt, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Lưu ý:

- Sau khi được thu hồi duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có thể chỉnh sửa và cập nhật lại phân phối chương trình.

- Để có thể sửa giáo án trong kế hoạch giáo dục, Thầy/cô cần yêu cầu duyệt kế hoạch giáo dục trước, sau khi được duyệt kế hoạch giáo dục mới có thể chỉnh sửa giáo án.

Chúc Thầy/cô thành công!