Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn ban giám hiệu duyệt kế hoạch bài dạy

Để duyệt kế hoạch bài dạy, Ban giám hiệu có tài khoản được gán quyền hiệu trưởng, hiệu phó đăng nhập tại trang app.onluyen.vn và theo tác theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc Thầy/Cô thành công!