Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên tạo tài khoản mới cho học sinh

Thầy/Cô có thể tạo tài khoản cho từng bạn học sinh hoặc import nhiều học sinh vào trong một lớp. Để tạo tài khoản cho học sinh Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:


Trường hợp 1: Tạo tài khoản cho từng học sinh


 

Trường hợp 2: Tạo tài khoản cho nhiều học sinh trong một lớp (import tài khoản)Chúc Thầy/Cô thành công!