Thống kê - báo cáo

Hướng dẫn Quản trị viên (Admin) Sở Giáo dục xuất dữ liệu kỳ thi

Để xuất dữ liệu kỳ thi của toàn Sở, Quản trị viên của Sở thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập: 

  • Thầy/cô sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào website school.onluyen.vn 
Thầy/cô sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập hệ thống.

Bước 2: Chọn kỳ thi: 

2.1 Tại thanh menu, thầy/cô chọn “Quản lý kỳ thi”

2.2 Thầy/cô chọn kỳ thi và chọn “Xuất dữ liệu” 

  • Lưu ý: 
  • Thầy/cô sẽ có 3 lựa chọn xuất dữ liệu: Theo bài làm; Thống kê theo lớp; Thống kê theo môn. 

2.3 Thầy/cô chọn biểu tượng đám mây và nhấn “Xem tất cả” để xem tất cả những dữ liệu đang yêu cầu hệ thống xuất

2.4 Khi hệ thống xuất dữ liệu đạt 100%, thầy/cô có thể tải xuống dữ liệu


Chúc Thầy/cô thành công!