Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên nạp dữ liệu toàn trường

Để nạp dữ liệu của trường lên hệ thống, Quản trị viên vui lòng đăng nhập tại school.onluyen.vn.

Và thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 


Trong quá trình nạp dữ liệu Thầy/Cô lưu ý:

Tại sheet Teacher:

  • Tên môn học sẽ được quy định là chữ cái tiếng Việt in hoa không dấu.
  • Tại cột G, Cần nhập đúng tên lớp đã ghi ở sheet Class, Giáo viên chủ nhiệm nhiều lớp cách nhau bởi dấu phảy (,).
  • Tại cột H cần nhập đúng theo tên lớp-mã môn tại Sheet Class và Sheet Subjects, Giáo viên dạy nhiều lớp cách nhau bởi dấu phảy (,).
Tại sheet Students:
  • Tại sheet này thầy/cô cũng lưu ý đối với cột D cần nhập chính xác theo tên lớp tại cột Danh sách lớp ở sheet Class.

Chúc thầy/cô thành công!